ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIGITAL FLORINS

U kunt alleen virtuele valuta (zoals bitcoins) via Digital Florins aankopen indien u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 1. Digital Florins neemt in principe alleen particuliere klanten aan. Dit betekent dat u geen factuur ontvangt. In overleg is het in sommige gevallen mogelijk om zakelijke klant te worden. Het is echter niet mogelijk om voorbelasting (BTW) in aftrek te brengen.
 2. Klanten zijn verplicht het verificatieproces van Digital Florins te doorlopen alvorens aankopen/verkopen te kunnen doen. Bij wijziging van klantgegevens kan het zijn dat u wordt verplicht dit proces opnieuw te doorlopen. Na een succesvolle afronding van het verificatieproces zullen wij uw opdrachten zo spoedig mogelijk uitvoeren.
 3. Om de integriteit en veiligheid te waarborgen controleert Digital Florins klanten en kan hierbij om aanvullende informatie vragen. Digital Florins heeft het recht transacties op te schorten wanneer aanvullende informatie benodigd is.
 4. Het is verboden om het account van iemand anders te gebruiken dan wel toegang tot te krijgen, dan wel hier bij te helpen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de klant om de eigen accountgegevens zoals inloggegevens, transacties en saldostanden vertrouwelijk te houden.
 5. De klant is verplicht om Digital Florins direct op de hoogte te stellen indien sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik van account(gegevens).
 6. Digital Florins houdt zich het recht voor om klanten te weigeren en accounts te sluiten indien de voorwaarden en/of wettelijke regelgeving worden overtreden.
 7. Digital Florins kan ook toegang weigeren tot accounts of accounts beëindigen in geval van maar niet beperkt tot:
  1. overmacht
  2. schendingen van de voorwaarden
  3. inbreuk op onze (IE) rechten
  4. gerechtelijk bevel of een dagvaarding
  5. (pogingen tot) het omzeilen van de beveiliging
  6. (pogingen tot) het verkrijgen van ongeoorloofde toegang dan wel anderen daarbij assisteren
  7. gebruik van account voor illegale activiteiten
 8. Bij overtreding van onze voorwaarden en wettelijke regelgeving kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade door Digital Florins.
 9. Het rekeningnummer dat u gebruikt om betalingen te doen aan Digital Florins dient op uw persoonlijke naam te staan of, na overleg, op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent. Het is niet mogelijk klant te worden indien u een anoniem rekeningnummer opgeeft. Wij vragen u tevens om een digitale kopie van uw legitimatiebewijs te verstrekken ten behoeve van de verificatie van uw persoonsgegevens.
 10. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste gegevens. Digital Florins kan niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door het verstrekken van onjuiste gegevens.
 11. Indien u onjuiste informatie verstrekt behoudt Digital Florins zich het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen.
 12. Digital Florins streeft ernaar om u ten alle tijden toegang te kunnen geven tot uw account(gegevens). Hier kan echter geen garantie op worden gegeven.
 13. Op het moment dat u zich registreert als klant brengt Digital Florins eenmalig administratiekosten in rekening.
 14. Wanneer u een aankoop doet bij Digital Florins worden digitale goederen zonder vaste waarde ingekocht. U gaat akkoord met de waarde en aankoopkoers van de betreffende digitale valuta die Digital Florins heeft bepaald.
 15. Omdat de koersen van virtuele valuta volatiel zijn kan de omvang en samenstelling van de aangekochte valuta (binnen de door ons aangeboden pakketten) veranderen. Hoeveel digitale valuta wij in eerste instantie met uw inleg aankopen is pas definitief bij afronding van de transactie. Indien wij op welke wijze dan ook aangeven hoeveel virtuele valuta u geld/inleg waard is, is dat slechts een indicatie.
 16. U stapt bij Digital Florins in met giraal geld. Uitkering vindt ook plaats in giraal geld op de geverifieerde bankrekening uw naam.
 17. Voltooide transacties kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Het invoeren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid. Digital Florins behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude en/of misbruik te anticiperen en kosten in rekening te brengen. Digital Florins kan onder meer transacties opschorten.
 18. De gespecificeerde vergoeding(en) voor de geleverde diensten van Digital Florins kunt u terugvinden in het kostenoverzicht. Digital Florins behoudt zich het recht voor op wijziging van prijzen en voorwaarden. Indien dit van toepassing is zult u hier ruim van te voren over worden geïnformeerd.
 19. Na opdracht tot aankoop van digitale valuta van u te hebben gekregen zullen wij de betreffende digitale valuta in onze wallets, of op beurzen voor u aanhouden. Wij streven er naar om transacties zo snel mogelijk af te handelen (uitgangspunt binnen 3 werkdagen). Om marktverstoring te voorkomen kunnen wij ervoor kiezen aankopen gefaseerd uit te voeren.
 20. Digitale valuta zijn onderhevig aan prijsfluctuaties. Digital Florins biedt geen enkele garantie voor enig waarde behoud en/of de prijsontwikkeling van digitale valuta.
 21. Het is mogelijk dat Digital Florins extra digitale valuta kan verkrijgen doordat nieuwe valuta worden gecreëerd op basis van bestaande valuta (forks). In dit geval zal per situatie worden bekeken of de extra valuta kunnen worden toegevoegd aan de bestaande portfolio van klanten. Digital Florins behoudt zich het recht voor om dit eenzijdig te bepalen. In geval de extra valuta worden toegevoegd aan uw bestaande bezittingen kan Digital Florins afhandelingskosten, niet groter dan het toegevoegde bedrag aan nieuwe valuta omgerekend in euro, in rekening te brengen,
 22. In principe kunt u op ieder moment uw virtuele valuta verkopen (uitstappen), tegen de waarde op het moment van uitvoer van de transactie. Wij zullen uw verkooptransactie zo spoedig mogelijk uitvoeren (uitgangspunt binnen 3 werkdagen). Wanneer de verkooptransactie is voltooid wordt uw geld overgemaakt, waarbij extra verwerkingstijd in acht moet worden genomen voordat het geld op uw rekening wordt gestort. Om marktverstoring te voorkomen of in verband met bijzondere omstandigheden kunnen wij ervoor kiezen verkopen gefaseerd uit te voeren.
 23. In geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw aankoop- of verkooptransactie niet tijdig of niet op een gunstige wijze verwerkt kan worden, heeft Digital Florins het recht om eenzijdig te besluiten tot annulering van uw aankoop- of verkooptransactie. In geval van een aankooptransactie wordt er volledig gerestitueerd. In geval van een verkooptransactie worden geen kosten in rekening gebracht.
 24. Het is mogelijk om uw inleg te verplaatsen naar een ander pakket. Dit kan zowel geheel of slechts deels. Hieraan zijn transactiekosten verbonden.
 25. Digital Florins is niet aansprakelijk voor schade of ongemak geleden door virussen of andere cyberaanvallen.
 26. Digital Florins is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het verlies van virtuele valuta, behoudens opzet dan wel roekeloosheid van onze kant.
 27. U vrijwaart Digital Florins en daarbij betrokken personen (zoals werknemers en vertegenwoordigers) van elke claim of eis, kosten en schade daaronder begrepen, die verband houdt met schendingen van onze voorwaarden, gebruik van onze diensten, dan wel overtreding van wet en regelgeving.

Versie: 25 oktober 2017